جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ - الجمعة 19 شوال 1443

(۱۳۸۸/۰۵/۲۰) آیین‏نامه شوراى فرهنگ عمومى شهرستان‏ (۸۸/۵/۲۰)

آیین‏نامه شوراى فرهنگ عمومى شهرستان‏ مصوب جلسه ۵۱۰ مورخ ۲۰/۵/۸۸ شوراى فرهنگ عمومى کشور   مقدمه: در راستاى اجراى ماده ۵ آیین‏نامه شوراى فرهنگ عمومى استان مصوب جلسه ۵۸۱ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۵ شوراى عالى انقلاب فرهنگى، آیین‏نامه شوراى فرهنگ عمومى شهرستان به این شرح است:   ماده ۱: به منظور ارتقاى فرهنگ عمومى و اطلاع از […]

آیین‏نامه شوراى فرهنگ عمومى شهرستان‏

مصوب جلسه ۵۱۰ مورخ ۲۰/۵/۸۸ شوراى فرهنگ عمومى کشور

 

مقدمه:

در راستاى اجراى ماده ۵ آیین‏نامه شوراى فرهنگ عمومى استان مصوب جلسه ۵۸۱ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۵ شوراى عالى انقلاب فرهنگى، آیین‏نامه شوراى فرهنگ عمومى شهرستان به این شرح است:

 

ماده ۱:

به منظور ارتقاى فرهنگ عمومى و اطلاع از چگونگى آن و نظارت، هماهنگى و پى‏گیرى مصوبات شوراى فرهنگ عمومى، شوراى فرهنگ عمومى شهرستان زیر نظر شوراى فرهنگ عمومى استان تشکیل مى‏شود.

 

ماده ۲: وظایف شوراى فرهنگ عمومى شهرستان:

بررسى معضلات و ویژگى‏هاى فرهنگى که در جامعه شهرى و روستایى آن محل وجود دارد، و ارایه راهکارهاى مناسب براى رفع این معضلات و انعکاس آن به شوراى فرهنگ عمومى استان‏ تلاش براى حذف سنت‏هاى غلط و تشویق مردم به حفظ و تقویت ارزش‏هاى دینى، انقلاب اسلامى و فرهنگى شهرستان‏ ارایه گزارش سالانه از وضوع فرهنگ عمومى شهرستان و ایجاد زمینه همکارى با سایر شهرستان‏ها براى فعالیت در شهرستان براى فعالیت در زمینه مسائل فرهنگى‏ برنامه‏ریزى در جهت اجرایى کردن تصمیمات اتخاذ شده در شوراى فرهنگ عمومى شهرستان، از طریق الزام مدیران دستگاه‏ها و نهادها اتخاذ تصمیم در خصوص شیوه‏هاى نظارتى، تشویقى و ترویجى در شهرستان به منظور الگوسازى، اعتلا و شکوفایى فرهنگ عمومى در ابعاد مختلف‏ بررسى زمینه‏ها و یا آثار فرهنگى مترتب بر سیاست‏ها و اجراى طرح و برنامه‏هاى اقتصادى، اجتماعى در شهرستان به منظور اطمینان از همسویى و عدم مغایرت آن‏ها با اصول سیاست فرهنگى و سیاست‏ها و ارزش‏هاى فرهنگى کشور و استان و ابلاغ نتیجه به دستگاه‏هاى اجرایى شهرستان‏طرح و بررسى سیاست‏هاى فرهنگى ابلاغى از مرکز استان و کشور، اظهارنظر نسبت به موضوعات مطرح شده و تهیه گزارشهاى مورد نیاز استان براى اصلاح فرهنگ عمومى در شهرستان‏ها و پى‏گیرى مصوبات شوریا فرهنگ عمومى و شوراى عالى انقلاب فرهنگى در سطح شهرستان‏

 

 

ماده ۳ : ترکیب اعضاى شوراى فرهنگ عمومى شهرستان:

امام جمعه شهرستان (رئیس شورا)

فرماندار (نایب رئیس شورا)

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامى شهرستان (دبیر شورا)

رئیس سازمان تبلیغات اسلامى شهرستان‏

نماینده مجلس شوراى اسلامى شهرستان و در صورت تعدد نمایندگان به انتخاب مجمع آن نمایندگان‏

رئیس دانشگاه شهرستان و در صورت تعدد مراکز علمى و دانشگاهى به انتخاب شوراى فرهنگ عمومى استان‏

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان‏

رئیس اداره تربیت بدنى شهرستان‏

۹یک نفر از ارباب جراید شهرستان به پیشنهاد رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامى شهرستان و تایید شوراى فرهنگ عمومى شهرستان‏

سه نفر از شخصیت‏هاى معتبر فرهنگى و هنرى شهرستان (حداقل یک نفر از خواهران) به پیشنهاد امام جمعه شهرستان و تصویب شوراى فرهنگ عمومى شهرستان‏

رئیس اداره کتابخانه‏هاى شهرستان‏

فرمانده سپاه شهرستان‏

فرمانده نیروى انتظامى شهرستان‏

شهردار مرکز شهرستان‏

رئیس سازمان میراث فرهنگى، صنایع‏دستى و گردشگرى شهرستان‏

رئیس دادگسترى شهرستان‏

 

تبصره ۱:

مدت عضویت اعضاى حقیقى مندرج در بندهاى ۱۰ و ۱۱ دو سال و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

 

تبصره ۲:

احکام اعضاى شوراى فرهنگ عمومى شهرستان توسط رئیس شوراى فرهنگ عمومى استان صادر خواهد شد.

 

تبصره ۳:

شوراى فرهنگ عمومى شهرستان مى‏تواند در موارد ضرورى افراد دیگرى را حسب تشخیص در ارتباط با موضوع مورد بررسى به شورا دعوت نماید. (بدون حق رأى)

 

ماده ۴:

دبیرخانه شوراى فرهنگ عمومى شهرستان ملزم است، گزارش جلسات شورا را به دبیرخانه شوراى فرهنگ عمومى استان منعکس نماید.

 

ماده ۵:

دبیرخانه شوراى فرهنگى عمومى شهرستان در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامى شهرستان تشکیل مى‏شود و یک نفر کارشناس پى‏گیرى امور دبیرخانه و هماهنگى‏هاى لازم با اعضاى شوراى فرهنگ عمومى شهرستان و هم‏چنین دبیرخانه شوراى فرهنگ عمومى استان را بر عهده خواهد داشت.

 

ماده ۶:

دبیرخانه شوراى فرهنگ عمومى شهرستان مى‏تواند متناسب با وظایف شورا و یا حسب مورد، براى تشکیل کارگروه‏هاى کارشناسى اقدام نماید.

 

ماده ۷:

شوراى فرهنگ عمومى شهرستان، مى‏تواند در هر یک از شهرها و بخش‏هاى تابعه در صورت حضور امام جمعه با هماهنگى شوراى فرهنگ عمومى استان و اطلاع دبیرخانه شوراى فرهنگ عمومى کشور، شوراى فرهنگ عمومى تشکیل دهد.

 

تبصره ۱:

شهرهایى که بخشدار ندارند، بخشدار مرکز بخش در جلسات شرکت خواهد کرد.

 

ماده ۸:

وظایف شوراى فرهنگ عمومى شهر و یا بخش به استناد وظایف شوراى فرهنگ عمومى شهرستان و متناسب با شرایط و امکانات شهر و یا بخش به شرح ذیل مى‏باشد:

طرح و بررسى وضع فرهنگ عمومى شهر و یا بخش و روستاهاى تحت پوشش براساس شاخص‏هاى تدوین شده در دبیرخانه شوراى فرهنگ عمومى کشور شناسایى، سنجش استعدادها، قابلیت‏ها و توانمندى‏هاى فرهنگى شهر و یا بخش‏ تلاش در جهت ایجاد همکارى، هماهنگى و همسویى بین دستگاه‏هاى دولتى و غیردولتى و مجریان فرهنگى شهر و بخش در زمینه ساماندهى برنامه‏هاى فرهنگ شهر و یا بخش‏ اتخاذ تصمیم در خصوص شیوه‏هاى نظارتى، تشویقى و ترویجى در شهر یا بخش به منظور الگوسازى، اعتلا و شکوفایى فرهنگ عمومى در ابعاد مختلف‏ ارایه گزارش سالانه از وضع فرهنگ عمومى شهر و بخش و ایجاد زمینه همکارى با سایر شهرها و بخش‏ها براى فعالیت در جهت ارتقاى فرهنگ عمومى منطقه‏ برنامه‏ریزى در جهت هماهنگى و همسو کردن دستگاه‏ها، نهادها، مراکز و موسسات دولتى و غیردولتى در شهر و بخش براى فعالیت در زمینه مسائل فرهنگى‏ برنامه‏ریزى در جهت اجرایى کردن تصمیمات اتخاذ شده در شوراى فرهنگ عمومى شهر و بخش، از طریق ملزم کردن مدیران دستگاه‏ها و نهادهاى شهر و بخش‏

 

ماده ۹: ترکیب اعضاى شوراى فرهنگ عمومى شهر و یا بخش:

امام جمعه شهر و یا بخش (رئیس شورا)

بخشدار (نایب رئیس)

سه نفر از مسؤولین و شخصیت‏هاى فرهنگى و هنرى شهر و یا بخش به پیشنهاد امام جمعه و تصویب شوراى فرهنگ عمومى شهرستان‏مسؤولین و شخصیت‏هاى متناظر با ترکیب اعضاى شوراى فرهنگ عمومى شهرستان‏

 

تبصره ۱:

در اولین جلسه شوراى فرهنگ عمومى شهر و یا بخش، یک نفر از اعضا به عنوان دبیر انتخاب خواهد شد.

 

تبصره ۲:

احکام اعضاى شوراى فرهنگ عمومى شهر و بخش توسط رئیس شوراى فرهنگ عمومى استان صادر خواهد شد.

 

ماده ۱۰:

این آیین‏نامه در یک مقدمه و ۱۰ ماده و ۶ تبصره در جلسه ۵۱۰ مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۸ شوراى فرهنگ عمومى به تصویب رسید و جایگزین آیین‏نامه مصوب جلسه ۴۳۵ مورخ ۲/۳/۱۳۸۵ مى‏باشد.

 

سیدمحمد حسینى‏

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامى‏

و رئیس شوراى فرهنگ عمومى‏