جمعه ۵ آذر ۱۴۰۰ - الجمعة 21 ربيع ثاني 1443

(۱۳۹۱/۰۶/۱۱) معرفی شورای فرهنگ عمومی

آیین ‏نامه شوراى فرهنگ عمومى شهرستان‏ مصوب جلسه ۴۳۵ مورخ ۸۵/۳/۲ شوراى فرهنگ عمومى کشور مقدمه: در راستاى اجراى ماده ۵ آیین‏نامه شوراى فرهنگ عمومى استان مصوب جلسه ۵۸۱ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۵ شوراى عالى انقلاب فرهنگى، آیین‏نامه شوراى فرهنگ عمومى شهرستان به این شرح است:   ماده ۱: به منظور ارتقاى فرهنگ عمومى و اطلاع از […]

آیین ‏نامه شوراى فرهنگ عمومى شهرستان‏

مصوب جلسه ۴۳۵ مورخ ۸۵/۳/۲ شوراى فرهنگ عمومى کشور

مقدمه:

در راستاى اجراى ماده ۵ آیین‏نامه شوراى فرهنگ عمومى استان مصوب جلسه ۵۸۱ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۵ شوراى عالى انقلاب فرهنگى، آیین‏نامه شوراى فرهنگ عمومى شهرستان به این شرح است:

 

ماده ۱:

به منظور ارتقاى فرهنگ عمومى و اطلاع از چگونگى آن و نظارت، هماهنگى و پى‏گیرى مصوبات شوراى فرهنگ عمومى، شوراى فرهنگ عمومى شهرستان زیر نظر شوراى فرهنگ عمومى استان تشکیل مى‏شود.

 

ماده ۲: وظایف شوراى فرهنگ عمومى شهرستان:

الف : بررسى معضلات و ویژگى‏هاى فرهنگى که در جامعه شهرى و روستایى آن محل وجود دارد، و ارایه راهکارهاى مناسب براى رفع این معضلات و انعکاس آن به شوراى فرهنگ عمومى استان‏

ب : تلاش براى حذف سنت‏هاى غلط و تشویق مردم به حفظ و تقویت ارزش‏هاى دینى، انقلاب اسلامى و فرهنگى شهرستان‏

ج : ارایه گزارش سالانه از وضوع فرهنگ عمومى شهرستان و ایجاد زمینه همکارى با سایر شهرستان‏ها براى فعالیت در شهرستان براى فعالیت در زمینه مسائل فرهنگى‏

د:ارایه برنامه مدونو همسوبرای هماهنگ کردن دستگاهها،نهادها،مراکزوموسسات دولتی وغیردولتی در شهرستان برای فعالیت درزمینه مسائل فرهنگی .

هـ : برنامه‏ریزى در جهت اجرایى کردن تصمیمات اتخاذ شده در شوراى فرهنگ عمومى شهرستان، از طریق الزام مدیران دستگاه‏ها و نهادها

و : اتخاذ تصمیم در خصوص شیوه‏هاى نظارتى، تشویقى و ترویجى در شهرستان به منظور الگوسازى، اعتلا و شکوفایى فرهنگ عمومى در ابعاد مختلف‏

ز : بررسى زمینه‏ها و یا آثار فرهنگى مترتب بر سیاست‏ها و اجراى طرح و برنامه‏هاى اقتصادى، اجتماعى در شهرستان به منظور اطمینان از همسویى و عدم مغایرت آن‏ها با اصول سیاست فرهنگى و سیاست‏ها و ارزش‏هاى فرهنگى کشور و استان و ابلاغ نتیجه به دستگاه‏هاى اجرایى شهرستان‏

ح : طرح و بررسى سیاست‏هاى فرهنگى ابلاغى از مرکز استان و کشور، اظهارنظر نسبت به موضوعات مطرح شده و تهیه گزارشهاى مورد نیاز استان براى اصلاح فرهنگ عمومى در شهرستان‏ها و پى‏گیرى مصوبات شوریا فرهنگ عمومى و شوراى عالى انقلاب فرهنگى در سطح شهرستان‏

 

ماده ۳ : ترکیب اعضاى شوراى فرهنگ عمومى شهرستان:

۱ – امام جمعه شهرستان (رئیس شورا)

۲ – فرماندار (نایب رئیس شورا)

۳ – رئیس سازمان تبلیغات اسلامى شهرستان‏

۴ – نماینده مجلس شوراى اسلامى شهرستان و در صورت تعدد نمایندگان به انتخاب مجمع آن نمایندگان‏

۵ – رئیس دانشگاه شهرستان و در صورت تعدد مراکز علمى و دانشگاهى به انتخاب شوراى فرهنگ عمومى استان‏

۶- رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان‏

۷- رئیس اداره اطلاعات

۸ – رئیس اداره تربیت بدنى شهرستان‏

۹- یک نفر از ارباب جراید شهرستان به پیشنهاد رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامى شهرستان و تایید شوراى فرهنگ عمومى شهرستان‏

۱۰ – سه نفر از شخصیت‏هاى معتبر فرهنگى و هنرى شهرستان (حداقل یک نفر از خواهران) به پیشنهاد امام جمعه شهرستان و تصویب شوراى فرهنگ عمومى شهرستان‏

۱۱- رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامى شهرستان (دبیر شورا)

۱۲ – فرمانده سپاه شهرستان‏

۱۳ – فرمانده نیروى انتظامى شهرستان‏

۱۴ – شهردار مرکز شهرستان‏

۱۵ – رئیس سازمان میراث فرهنگى، صنایع‏دستى و گردشگرى شهرستان‏

۱۶ – رئیس دادگسترى شهرستان‏

۱۷- یکی از ائمه جماعات شهرستان با معرفی رئیس شورا

۱۸- رئیس نمایندگی سازمان صدا وسیما در شهرستان

تبصره ۱: مدت عضویت اعضاى حقیقى مندرج در بندهاى ۹ و ۱۰ دو سال و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره ۲: احکام اعضاى شوراى فرهنگ عمومى شهرستان توسط رئیس شوراى فرهنگ عمومى استان صادر خواهد شد.

تبصره ۳: شوراى فرهنگ عمومى شهرستان مى‏تواند در موارد ضرورى افراد دیگرى را حسب تشخیص در ارتباط با موضوع مورد بررسى به شورا دعوت نماید. (بدون حق رأى)

 

ماده ۴:

دبیرخانه شوراى فرهنگ عمومى شهرستان ملزم است، گزارش جلسات شورا را به دبیرخانه شوراى فرهنگ عمومى استان به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور منعکس نماید.

ماده ۵:

دبیرخانه شوراى فرهنگى عمومى شهرستان در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامى شهرستان تشکیل مى‏شود و یک نفر کارشناس با مدرک لیسانس یا بالاتر پیگیرى امور دبیرخانه و هماهنگى‏هاى لازم با اعضاى شوراى فرهنگ عمومى شهرستان و همچنین دبیرخانه شوراى فرهنگ عمومى استان را بر عهده خواهد داشت.

 ماده ۶:

آئین نامه داخلی شوراى فرهنگ عمومى توسط دبیرخانه شوراى فرهنگ عمومى شهرستان تهیه وتوسط شوراى فرهنگ عمومى شهرستانتصویب می شود

ماده ۷:

دبیرخانه شوراى فرهنگ عمومى شهرستان مى‏تواند متناسب با وظایف شورا و یا حسب مورد، براى تشکیل کارگروه‏هاى کارشناسى اقدام نماید.

 ماده ۸:

دبیرشوراى فرهنگ عمومى شهرستان ازطریق دبیرخانه شوراى فرهنگ عمومى استان هماهنگى های لازم را با شوراى فرهنگ عمومى کشوربعمل خواهد آورد

ماده ۹

این آئین نامه در یک مقدمه و ۹ماده و۳تبصره در جلسه ۴۳۵مورخ ۲/۰۳/۸۵ شورای فرهنگ عمومی به تصویب رسید