شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰ - السبت 17 ربيع أول 1443

(۱۳۹۲/۰۲/۰۷) نقش شهید مطهری در معرفی اسلام ناب

قالَ رَسولُ الله(ص): لِکُلِّ شَیْئیٍ عِمادٌ وَ عِمادُ هذا الدّینِ الْـفِـقْـهُ(۱) هـر چـیزی ستونی دارد ستون دین اسـلام فـهم اوست   با تسلیت روز شهادت استاد شـهـیدآیـه ا.. مطـهری و تبـریـک روز عقیدتی و سیاسی و روز معلم به همه حضار محترم جلسه   سالیان متمادی است که در ارتباط با شخصیت و نقش شهید […]

قالَ رَسولُ الله(ص):

لِکُلِّ شَیْئیٍ عِمادٌ وَ عِمادُ هذا الدّینِ الْـفِـقْـهُ(۱)

هـر چـیزی ستونی دارد ستون دین اسـلام فـهم اوست

 

با تسلیت روز شهادت استاد شـهـیدآیـه ا.. مطـهری و تبـریـک روز عقیدتی و سیاسی و روز معلم به همه حضار محترم جلسه

 

سالیان متمادی است که در ارتباط با شخصیت و نقش شهید مطهری و به همین مناسبت جایگاه معلم و نقش عقیدتی سیاسی بـحـث می شـود کتابها،مقالات و مصاحبه های متعددی ارائه شده وکنفرانسهاوجلسـات مختلفی برگزار شد و حتی در این زمینه فیلم و سریـال ساخـته شـده و در دانشگاه های کشور و خارج کشور و نمایندگی هـای جـمـهـوری اسلامی در کـشـورهـای جـهـان اجـتـمـاعـاتـی بـرگـذار شـده اســت

 

و نوع عزیزان حاضر در جلسه بویژه مربیان محترم کم و بیـش بـا این موضوعات ارتباط و اطلاع دارند و در جلسات خـود مطـرح و تحلیل کرده انددر عین حال میخواهم در این فـرصـت کـوتـاه به برجسته ترین ویژگی شهید مطهری که نوعا سایر شخصیتهای برجـسـتـه عـلـمـی فـاقـدآن هـسـتنـد مـورد اشـاره قـرار بـدهـم

 

البته با بهره گیری از مطالب خودشان و در ضمن بتوانم رسالت عقیدتی سیاسی ها ،مربیان ،معلمان و روحانیـت را از ایـن طـریـق در ایـن عـصـر طـوفـانـی ارائـه کنـم لکن ابتدا لازم است مقدمـه ای در ارتـباط با تـاریـخـچه ادیـان آسمانی و سرنوشت آنـها ولـو بصـورت فهرسـت و گـذرا اشاره کنم تـا نقـش شهـید مطهـری در ترسـیم چهره واقعی دین و تبلیغ آن هر چه بیشتر روشـن گردد

۱-نوع ادیان آسمانی به دو بلای خانمان سوز مبتلا شده اند

الف: تحریف از ناحیه پیروان نادان

ب: تخریب از سوی دشمنان لائیک

 

تذکر:

مسیحیت که بیشترین پیروان را در کشورهای غربی و اروپایی را دارد بیشترین آسیب را از دو موضوع مذکـور دیـده اســت فـعلا بـه دلـیـل محدودیت فرصت موضوع مسـیـحیـت و ادیـان دیـگـر را بـه وقــت دیگر موکول میکنیم فقط همین مقدار کافی است بگوئیم کـه امـروز سیاستمداران و حاکـمـان کـشورهای غـربی و اروپـایی هـمـراه بـا دانشمندان لائیک این کـشورها بـا بـهره گـیـری از خـیـره سـری و هـوا پـرستی روحانـیان کـلیـسا دین مسیحیت را از صـحنـه زندگی مسیحیان خارج ساخـتـه و مکتب هـای سـاخـتــه دسـت خـود را جایگزین آن ساخته و دین را به عنوان افیون جامعه معرفی کردند

 

تاریخچه دین اسلام:

۱-جریان انحرافی سقیفه مقدمه شد برای تغییر مسیر رهبری اسلامی    و در نهایت بوجود آمدن اختلاف در میان مسلمانان و حـاکمیت    ستمگران و راه اندازی مکتبهای متعدد کلامی،فقهی وسیاسی در    میان امت اسلامی و سوء استفاده مسیحیان ،یهودیان ،مجوسیـان ، مانویان و زنادقه و…از این اختلافات و انـحـرافـات تـا بـرسـد بـه  استعمارگران شرقی و غربی و حاکمان آنان در یکصد سال اخیر

 

لازم میدانم فهرستی از خیانتها و جنـایـات جـریانـهای مذکور به دین اسـلام و مـسـلمین را یـادآوری کـنـم

۱-وارد ساختن احادیث دروغ به سنت رسولخدا(ص)

۲-تفسیر به رای کردن آیات قرآن

۳-بوجود آوردن جریانهای متعدد کلامی و فقهی

۴-وابسته کردن روحانیون اهل سنت به حکومتها

۵-منزوی ساختن ائمه و شیعه در طول تاریخ

۶-راه اندازی درگیریهای کلامی و مذهبی

۷-تحمیل جنگهای صلیبی به مسلمانان در طول ۳ قرن

۸-راه اندازی گروه های تکفیری مانند وهابیت

۹-تبلیغات جدی و گسترده علیه روحانیت شیعه

۱۰-ترویج روشنفکری سکولار برای به حاشیه راندن اسلام

۱۱-فعالیت گسترده جاسوسی بویـژه از ناحـیه انـگلـستان

۱۲-ایجاد اختلاف در میان روحانیت و دهها جنایت دیگر

 

ابتکار و نقش شهید مطهری:

شهید مطهری در عصری به صحنه آمـد کـه دیـن و دینـداری در سطح جهان مورد حملات شدید قرار میگرفت و مکتبهای ساخته دست بـشر و فـلاسـفه غـرب میـدانـداری مـی کـردند ایشان بخشی را مطرح کردند تحت عنوان علل عقـب مـاندگـی مسـلمـانـان و با الهام از تفکرات سید جمال و سایر بـیـدارگـران جـهان اسـلام دردهـای جوامع اسلامی را شناسایی و مورد بـررسـی قـرار داد و طرحـی را در دفـاع از معارف اسلامی ،پاسخ به شبها و یاوه گوییهای استعمارگران طراحی کرد و در طول حیات خود در میدانهای مختلف به اجرایی کـردن ایـن طرح پرداخت و از سایر دانشمندان برای پیگیری ایـن طرح کمک خـواســت دو مطـلب از ایـشـان را در ایـن زمیـنـه مـی خـوانـیــم

 

مطلب اول:

این بنده از حدود بیست سال پیش که قلم به دست گرفته ،مـقـاله یا کتاب نوشته ام تنها چیزی که در هـمه نوشته هایم آن را هـدف قرار داده ام حل مشکلات و پاسخگویی بـه سـوالاتـی اسـت کـه در زمـیـنـه مـسـائـل اســلامـی در عــصــر مــا مـطـرح اسـت.نوشته های ایـن بنده بـرخی فلسفی،بـرخـی اجتـمـاعـی،برخـی اخلاقی،برخی فقهی و برخی تاریـخی اسـت.بـا اینکه موضوعـات این نوشته ها کاملا با یکدیگر مغایـراست هدف کلی از هـمه ایـنها یک چیـز بـوده و بـس.دین مقدس اسلام یک دین نـاشـنـاخـتـه اسـت.حقـایـق ایـن دیـن تدریجاً در نظر مـردم واژگـونه شـده اسـت و علـت اساسی گریزگروهی از مردم تعلیمات غلطی است که به این نام داده می شود.

 

این دین مقدس در حال حاضر بیش از هر چـیز دیـگر از ناحـیه بـرخـی از کسانی که مدعی حمایت از آن هسـتنـد ضـربـه و صـدمه مـی بـینـد. هجوم استعمار غربی با عوامل مرئی و نامرئیش از یـک طـرف،و قصـور یا تقصیر بسیاری از مدعیان حمایت از اسلام در این عـصـر از طـرف دیـگـر سبب شده که اندیشه های اسلامـی در زمـینـه هـای مخـتـلف از اصـول گرفته تا فروع مورد هجوم و حمله قرار گیرد.بدین سبب این بنده وظیفه خود دیده است که در حدود توانایی در این میدان انجام وظـیفه نماید.(۱)

 

مطلب دوم:

شهید بزرگوار پس از بیان خیانت های حاکمان و استعمارگران به اسلام و مسلمانان مباحثی را که جهت بررسی مـورد تـوجـه و پـیـشـنـهـاد قـرار مـی دهـنـد بـه تـرتـیــب زیـر مـی بــاشــد

۱-عظمت و انحطاط مسلمین

این مبحث مقدمه ای است برای سایر مباحث

۲-اسلام و مقتضیات زمان

این مبحث شامل دو قسمت است قسمت اول مربوط به فلسفه تاریخ

است در قسمت دوم کیفیت انطباق قوانین اسلامی با عـوامـل متغـیر

زمان بیان می شود این بحث نـیـز جـنـبه مقـدمـی و تمـهـیدی دارد.

۳-سرنوشت و قضا و قدر

۴-اعتقاد به معاد و اثر آن در ترقی یا انحطاط اجتماع

۵-شفاعت

۶-تقیّه

۷-انتظار فرج

۸-سیستم اخلاقی اسلام

۹-حکومت از نظر اسلام

۱۰-اقتصاد اسلامی

۱۱-قوانین جزایی اسلام

۱۲-حقوق زن در اسلام

۱۳-قوانین بین المللی اسلام

۱۴-نقاط انحراف

۱۵-جعل و تحریف و وضع حدیث

۱۶-اختلافات شیعه و سنی و اثر آن در انحطاط مسلمین

۱۷-اشعریّت و اعتزال

۱۸-جمود و اجتهاد

۱۹-فلسفه و تصوّف

۲۰-زمامداران جهان اسلام

۲۱-روحانیت

۲۲-فعالیتهای تخریبی اقلیتها در جهان اسلام

۲۳-شعوبیگری در جهان اسلام

۲۴-جنگهای صلیبی

۲۵-سقوط اندلس

۲۶-حمله مغول

۲۷-استعمار(۱)

 

 

رسالت عقیدتی سیاسی ها:

همه عقیدتی سیاسی هایی که در بدنه نظام وجود دارند اعـم از نیروهای مسلح ،وزارت خانه ها و سـایر مـجموعـه های مرتبط با نظام جمهوری اسلامـی لازم اسـت با الـهام گیـری از طـرح جامع شهید مطهری موارد ذیل را مورد عنایت ویژه قرار بدهند

 

۱-فهم عمیق از دین اسلام یعنی عمل به حدیث رسولخدا(ص)(ابتدای بحث)

۲-شناخت مقتضیات زمان و مطرح ساختن مباحث بر آن اساس

۳-اجـتـنــاب شــدیــد از عــوام زدگــی و مــوج زدگـی

۴-کسب آمادگیهای لازم برای پاسخگویی به شبهات

۵-تـجـدیـد نـظـر در زمیـنـه شـیوه های تبـلیـغی

۶-کسب آگاهیهای لازم از عمق توطئه های دشمنان دین و شگردهای آنان(۲)

 

 

پی نوشت:

(۱)غوالی اللألی/ابن ابی جمهور ج۴ ص۵۹

(۱)مجموعه آثار ج۱ص۳۸

(۱)مجموعه آثار ج۱ ص۳۵۷

(۲)یادداشت های شخصی

 

 

 

 

پر بازدیدترین ها

بیشتر