جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ - الجمعة 19 شوال 1443

(۱۳۹۲/۱۲/۱۲) سیمای زندان و کاهش جمعیت کیفری(همایش دادگستریهای شمال استان)

مکان: هتل ثمین موضوع:سیمای زندان و کاهش جمعیت کیفری مناسبت: همایش دادگستریهای شمال استان   عن الصادق(ع): اَلْــمَسْــجُــونُ مَــنْ سَـجَـنَـْتهُ دُنـْیاهُ عَـنْ آخـِرَتــهِ زندانی واقعی کسی است که دنیایش او را از آخرتش باز داشته باشد مقدمه: با توجه به محدودیت فرصت از بحث گستـرده عـلمی و فـقهی در زمینه موضوع سیمای زندان و کاهـش […]

مکان: هتل ثمین

موضوع:سیمای زندان و کاهش جمعیت کیفری

مناسبت: همایش دادگستریهای شمال استان

 

عن الصادق(ع):

اَلْــمَسْــجُــونُ مَــنْ سَـجَـنَـْتهُ دُنـْیاهُ عَـنْ آخـِرَتــهِ

زندانی واقعی کسی است که دنیایش او را از آخرتش باز داشته باشد

مقدمه:

با توجه به محدودیت فرصت از بحث گستـرده عـلمی و فـقهی در زمینه موضوع سیمای زندان و کاهـش جـمعیت کیفـری درارتباط با همین موضوع چند عنوان را مورد اشاره قرار میدهیم

الف:زندان در اسلام

۱-اصل وجود و ضرورت زندان مورد پذیرش اسـت از مـفاد روایات و فتاوای فقهاء حدود ۳۰ مورد استفاده می شود که در آنها به زندانی کردن متهم و مجرم تصـریح شـده اسـت.

۲-در زمینه مشروعیت زندان به مستندات زیر استدلال شده است

الف:آیات قرآن به ترتیب زیر:

●سوره مائده آیات ۱۵ و ۱۰۶

●سوره توبه آیه ۵

●سوره نساء آیه ۱۵

ب:تعداد زیادی از روایات اهل بیـت(ع)

ج:استناد بعضی از فقهاء به اجماع و عقل

۳-در مورد فلسفه و حکمت زندان موارد زیر مطرح شده است

الف:تنبیه کردن مجرم با سلب آزادی مورد علاقه وی

ب:جلوگیری از ضرر رساندن مجرم به مـردم جامـعه

ج:جلوگیری از فرار کردن مجـرم از دسـت قانـون

۴-در مـنابع روایی،فـقهی و حقـوقی بـرای زندانی حقوقی مطرح شده است از قبیل:

الف:حق حضور در مراسم عبادی و اعیاد

ب:حق ملاقات با نزدیکان و دیگران

ج:حق مرخصی

د:حق تعجیل در محاکمه

ه:حق رفاه و نفقه

و:حق ملاقات و ارتباط با همسر

ز:حق جداسازی

ب:چند پیشنهاد به دادگستریها

با توجه به وجـود عنـاوین احـیای حقـوق عامه،پیـشگیری از وقوع جرم ،اصـلاح مـجرمـین و گسـترش عـدل و آزادی در وظـایف و رسالتهای قانونی قوه قضایه بر اساس مفاد قانون اساسی و با در نظر گرفتن موضوع همایش سیمای زندان و کاهـش جمعیت کـیـفری موراد زیل را جهت تسـریع در موفـقیت اصـلاح مجـرمین و کاهش جمعیت کیفری زندانها بعنوان پیشنهاد مطرح میکنیم

۱-حضور جدی همـراه با برنـامه در جلسـات شوراهـای فرهنـگ عمومی و ستادهای احیاء امر به معروف و نهی از منکر شهرستانها

۲-ارتباط تنگاتنگ با مردم در اجتماعات ماننـد مساجد، نمازهای جمعه و سایر اجتماعات و مراسم ،مناسبتهای مذهبـی و ملّـی و گـزارش دهـی و تبیـین قوانـین

۳-برگزاری همایش تحت عناوین مختلف

۴-استفاده از دانشجویان دانشگاه ها جهت انجـام کـارهـای پژوهـشی و تحقیـقی

۵-بهره گیری از روحانیان جهت انجام فعالیتهای تبلیغی مورد نظر

۶-بـهره گـیـری از امکـانـات و هـمکاریهای سازمـانهای تبلیغات، ادارا ت ارشـاد پایـگاه های مقـاومـت مراکـز بـزرگ اسلامی

ج:دادگستریها و اقتصاد مقاومتی

با توجه به اینکه از جمله مخاطبین مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه بود لذا به نظر می رسـد دادگستـریهای اســتـان در ایــن زمـیــنـه مـوارد ذیـل را در اولــویـت قـرار بــدهــنـد

۱-تسریع در رسیـدگی بـه پـرونده هـای اقتـصادی

۲-مبارزه جدی و سازمان یافته با پدیده شوم قاچاق

۳-همکاری و هماهنگی لازم با گمرک ،بازرگانی بازارچه های مرزی

۴-مبـارزه جـدی بـا مفـسـدین اقتـصـادی و زمیـن خـواران استـان

۵-شناسایی و مجازات باندهای فساد اقتصادی

۶-نظارت جدی بر حسن اجرای قوانین

۷-همکاری با سایر مجموعه ها در جهت فرهنگ سازی برای اقتصاد مـقاومتی