شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱ - السبت 27 شوال 1443

(۱۳۹۲/۱۲/۱۹) پرستاری در ایران

  الف:پرستاری در فرهنگ اسلامی برای بدست آوردن جایگاه و نقش اساسی پرستـاری در فرهنـگ اسلامی باید به آیات قرآن و احادیث رسولخدا(ص) و روایات وارد شده از ناحیه ائمه (ع) مراجعه نمود و عناوین ذیل را مـورد بررسـی و تحـلیل قـرار داد.   مکان:مهمانسرای جهانگردی   موضوع:پرستاری در فرهنگ اسلامی   مناسبت:روز پرستار   […]

 

الف:پرستاری در فرهنگ اسلامی

برای بدست آوردن جایگاه و نقش اساسی پرستـاری در فرهنـگ اسلامی باید به آیات قرآن و احادیث رسولخدا(ص) و روایات وارد شده از ناحیه ائمه (ع) مراجعه نمود و عناوین ذیل را مـورد بررسـی و تحـلیل قـرار داد.

 

مکان:مهمانسرای جهانگردی

 

موضوع:پرستاری در فرهنگ اسلامی

 

مناسبت:روز پرستار

 

۱-تبیین نقش و جایگاه پرستاری در تأمین بهداشت و سلامـت جامعه

۲-معرفی چهره و نقش پرستاران شاخص مانند حضرت یوسـف ،حضـرت زهـرا(س) و حـضرت زیـنب(ع)

۳-گزارش نقش آفرینی زنان در پرستاری مجروحین جـنگ هـای صـدر اسـلام

۴-تـوصیـه های مؤکـد بر پرستـاری اقشـار آسیـب پـذیر جـامعه ماننـد پیـران،کـودکان ،بـیـماران و عقـب مانده هـای ذهنی

۵-تبیین ویژگیها و خصوصیات اخلاقی پرستاران از دیدگاه اسلام

ب:پرستاری در ایران

الف:در سال ۱۲۹۴ش

اولین آموزشگاه پرستاری در کشور ایران گشایش یافت.دوره آموزش سه ساله بـرای پـرسـتاران برگزار می کرد.

ب:در سال ۱۳۱۴ش

در شـهـرهـای تـبریـز،مـشـهـد و شـیـراز آموزشگاه های پرستاری راه اندازی شد.

ج:در سال ۱۳۲۰ش

آموزشگاه پرستاری دانشگاه تهران افتتاح شد.

د:در سال ۱۳۳۵ش

وزارت بهداری برای تدوین برنامه های آموزشی پرستاری

از کارشناسان بین المـللی پرسـتاری استفـاده کرد و اولـین کـنـفرانـس بـزرگ پـرستـاری را در تـهران بـرگزار کـرد.

ه:در سال ۱۳۳۸ش

بـه منـظـور جـبـران کـمبود پـرسـتـار در کشور آموزشگاه بهیاری تأسیس گردید.

تذکر:

بر اساس مستندات تاریـخی نخستـین آموزشـگاه پرسـتاری حتی قبل از تبریز،مشهد و شیراز در سال ۱۲۹۴ش در ارومیه توسط یک گروه مذهبی آمریکایی راه اندازی شده اسـت.

لازم به یادآوری است که باز بر اساس گزارشات تاریخی در آن عصر بسیاری از کشورهای غربی و اروپایی در ارومـیه در زمـینه آموزش و بهداشت فعالیت داشتند مانند آلمان،فرانسـه،انـگلستان و آمـریکـا و روسـیه نیـز در ایـن زمیـنه اقداماتـی داشـته اند.

پرستاری بعد از انقلاب

تحولات کمّی و کیفی بوجود آمده در موضوع پرسـتاری پـس از پیروزی انقلاب اسلامی ساعتها بلکه روزها وقت لازم است که توضیح داده شود لکن لازم میدانم به چند مورد از ایثارگریهای پـرسـتاران در طـول پـس از پـیـروزی انقـلاب اشـاره کـنـم

۱-پرستاری از مجروحان دوران درگیریهای انقلاب در سالهای ۵۶ و ۵۷

۲-پرستاری از مجروحان درگیریـهای گروهـکها در سـال های اولیه پس از پیروزی انقلاب بویژه در استان آذربایجان غربی

۳-پرستاری از مجروحین جنگ تحمیلی در طول ۸ سال دفاع مقدس در بیمارستانهای صحرایی و داخل شهرها

۴-پرستاری از مجروحین بمبارانهای شهری دوران جنگ تحمیلی

۵-پرستاری ویژه از مجروحان شیمیایی

توضیح:

لازم به ذکر است که پرستاران وظایف خود را در نقشهای متعدد انجام می دهند از قبـیل:

درمـانی      

مـراقبتـی

حمایتی      

هماهنگـی

حفاظتی      

و آموزشی

وظایف اخلاقی پرستار

غیر از وظایف و رسالتهای سنگین قانونی که بر عهده پرستاران میباشد یک سری وظایف اخلاقی نیز متوجه پرستاران متـعهد و زحمتکش است که نقش و اهمیت آنها بمراتب بیشتر و مؤثرتراز سایر وظایـف مـی باشـد چنـد نمـونه را یـادآوری می کنـیم.

۱-خـوش رفـتاری با بیـمار

۲-حفظ کردن احترام بیمار

۳-سلام و احوال پرسی با بیمار

۴-حفظ آراستگی ظاهـر خـود

۵-حفظ کردن شوخ طبعی خویش

۶-حفظ حرمـت بیـماران سالـمند