شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ - السبت 20 شوال 1443

(۱۳۹۳/۰۲/۱۴) امر به معروف و نهی از منکر رسالت عمومی(چهلمین روز شهادت طلبه شهید علی خلیلی)

حجت الاسلام شکوری امام جمعه و رییس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر خوی با حضور در جلسه گرامیداشت چهلمین روز شهادت شهید امر به معروف و نهی از منکر یعنی طلبه شهید علی خلیلی که از ناحیه روحانیت ،مدارس علمیه ارگان ها و نهادهای شهرستان خوی برگزار شده بود طی سخنرانی […]

حجت الاسلام شکوری امام جمعه و رییس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر خوی با حضور در جلسه گرامیداشت چهلمین روز شهادت شهید امر به معروف و نهی از منکر یعنی طلبه شهید علی خلیلی که از ناحیه روحانیت ،مدارس علمیه ارگان ها و نهادهای شهرستان خوی برگزار شده بود طی سخنرانی مبسوط اظهار داشت موضوع امر به معروف و نهی از منکر از جمله واجبات مهم الهی است که در آیات و روایات اهل بـیت(ع) و کتب فقهی و اخلاقی روی آن بسیار تأکید شـده است و پس از پیروزی انقلاب اسـلامی کتـب و مقـالات متعـددی در ایـن زمینه تدوین شده و همایشها و جلسات بسیاری برگزار شده و مؤسسات متعددی متولی اجرای آن شده است از آنـجمله اسـت ستـاد امـر به معروف و نهی از منکر که با عنایت مقام معظم رهـبری مـدظله الـعالی راه اندازی شده و شعبات آن در سطح کشـور دایـر گـردیده اسـت. اما از نظر مرحله اجرا و عمل چه مقدار موفـقیت حـاصل شده است؟نیازمند بررسی و تحلیل جدّی و عالمانه استلکن چیزی که مسلّم است مردم و مسئولان نوعاً از وضعیت و شرایط حاکم راضی نیستند و معمولا همدیگر را محکـوم می کـنند و یکدیـگر را مقـصّر می شمارند. در عـین حـال نباید از یک موضوع اسـاسی و کلـیدی غـفلـت کرد و آن موضوع این است که از مفاد آیات و روایات استفاده میشود.امر به معروف و نهی از منکر دو فریضه عمومی است و اختصاص به قشر و یا گروه خاص حتی حکومت ندارد برای اثبات کردن مدعی چنـد شاهد ذکـر می کـنم.

خداوند در قرآن می فرمایدشما(مسلمانان) بهترین امتی بودید به سود انسانها آفریده شدید چـون امـر بـه معـروف و نهـی از منـکر می کـنید.

دلالت صریح آیه شریفه این است که همه مسلمانان در امـر بـه مـعروف و نـهی از مـنکر مسـئول هستـند

امیرمؤمنان(ع) در بستر شهادت توصیه به فرزندان چنین می فرماید:امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید که بدی هایتان بر شما مسلّط می شوند آنگاه از خدا هـر چـه بخـواهید جـواب نمی دهـد.

در جای دیگر می فرماید:امر به معروف بـهترین کارهـای آفریـدگان اسـت.باز در این دو مورد فرزندان امیرمؤمنان(ع) یا تمامی خلق الله مورد    توجـه و خـطاب هسـتند نه حـکومـت یـا قـشر و سازمـان خـاص

امثال این مصادیق بسیار است لکن با توجه به مراتب اِعمال این دو فریضه در دوران حاکمیت نـظام جمـهوری اسـلامی تنـها مرحلـه ای که بیشـتر مورد توجه و در خواست می باشد صرفا تذکر لسـانی است نه فراتر از آن

چرا امر بـه معـروف و نـهی از مـنکر آنـطور کـه در شأن یک جامـعه اسـلامی اسـت عـملی نمی شـود؟

چرا توده مردم از انجام این فریضه غفلت کرده اند؟

علت یا علل اجرایی نشدن این فریضه کلیدی نیاز به تحلیل و پـژوهـش گـسـترده دارد لـکن چند مورد سـاده و بقـول مـعــروف دم دسـتـی را مــورد اشــاره قــرار مـی دهـیـم.

 1-مسئولان نظام جمهوری اسلامی بویژه مسئولان اجرایی موضوع      امر به معروف و نهی از منکر را یک موضوع فرعی و حاشـیه ای می دانند چون جایی در بخشنـامه ها و مـقـررات اداری ندارد

۲-نوع مردم تحت تأثیر تفکرات و فرهنگهای وارداتی هستند البته هدف فقط فرهنگ و تفکرات غربـی و اروپـایی نـمی باشـد بلـکه در طـول     تاریخ در اثر حاکمیت پادشاهان و حاکمان لائیک و ضـدآموزه های دینی به مـرور زمـان فرهنـگ دیـنی مـردم بـه تـحلیل رفتـه اسـت

۳-نبود برنامه لازم و فعالیتهای تبلیغی و فرهنگی و بعضاً سطحی بودن   محتوای آنها و اعمال سلایق و برداشـت هـای شخصی بـنام دین

۴-فعالیتهای مستمر و سازمان یافته دشمنان اسلام با بهره گیری از عوامل و ابزارهای مدرن روز

لازم میدانم از چند تعبیر در این زمـینه ها که در میـان نوع مردم جامعه رواج دارد یاد کنم که موجب میشودفریضه امر به معروف و نهی از منـکر در زمیـن بمـاند

سری که درد نمی کند دستمال نمی بندند،با یک گل که گلستان نمی شود،آب از سر گذشته است دیگر درست نمی شود،انشاا.. امام زمان(عج)خودش درسـت خواهـد کرد،دیگران بی تفاوتند تو چرا خودت را بدنام می کنی و اگر دخالت کنید کسی از شما حمایت نخواهد کرد

در حالی که هیچکدام از این مطالب با موازین شرعی صحیح نمی باشند بلکه هر مسلمان باید خودش را مؤظف به اجرای فرامین الهی بداند چه دیگران از او حمایت بکنند یا نکنند