جمعه ۲۳ مهر ۱۴۰۰ - الجمعة 9 ربيع أول 1443

(۱۳۹۳/۰۴/۳۱) ویژگیهای رفتاری امیرمؤمنان(ع) در دفاع از مظلوم(روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان)

پاسخ به یک سوال: ترسیمی را که امام علی(ع) در خطبه شقشقیه از مشکلات و نابسامانیهای مسلمانان در عصر خلیفه دوم کرده است ممکن است با ذهنیتی که بسیاری از افراد نسبت به عصر عمر دارند و آن را یک عصر پیروزی و درخشان می شمرند منافات داشته باشد و این سوال را به وجود […]

پاسخ به یک سوال:

ترسیمی را که امام علی(ع) در خطبه شقشقیه از مشکلات و نابسامانیهای مسلمانان در عصر خلیفه دوم کرده است ممکن است با ذهنیتی که بسیاری از افراد نسبت به عصر عمر دارند و آن را یک عصر پیروزی و درخشان می شمرند منافات داشته باشد و این سوال را به وجود آورد که این گفتار چگونه با واقعیتهای موجود تاریخ سازگار است.

 

جواب:

توجه به یک نکته دقیقا می تواند به این سوال پاسخ دهد و آن اینکه همانگونه که قبلا اشاره شد بی شک عصر خلیفه دوم عصر پیروزی هـای چـشمگـیر در سیاست خارجی کشور اسلام بود زیرا مسلمانان با الهـام گـرفتن از دستـورات صریح قرآن در مورد جهاد به جهاد دامنه دار و آزادی بـخش دسـت زدنـد و هر سال و هر ماه شاهد پیروزیها و فتوحاتی در خـارج کشـور اسـلامی بودنـد و منافع مادی فراوانی نصیب مسلمانان شد.

 

این پیروزیهای چشمگیر پرده ای بر ضعفها و نابسامانیهای داخلی افکندهمان گونه که در عصر ما نیز این معـنی کـاملا مشـهور اسـت کـه گـاه پیروزی یک دولت در سیاست خارجی اش همه چیز را تحـت الـشعاع قرار می دهد و پـرده ای بر ضعفـها و نابسـامانیـهای داخلـی می افکنـدو درست به همین دلیل است که سیاست بازان حـرفه ای گروه اسـتکباردر عصر ما هنگامی که با نابسامانیهای شدید داخلی روبرو می شوند سعی می کنند با حرکت جدیدی در سیاست خـارجی پـرده بر آن بـیافکنند.

کوتاه سخن اینکه امام (ع) سخن از خشونت و اشتباهات فـراوان و مـشـکـلات داخـلـی خـلیـفه دوم می گـویـد :و حساب این مطلب از مسئله فتوحات جداست.

 

ویژگیهای رفتاری امیرمؤمنان(ع) در دفاع از مظلوم:

الف:اصول کلی

۱-زیباترین عدالت یاری رساندن به مظلوم است

عَنْ عَلِیٍّ (ع):

اَحْسَنُ الْعَدْلِ نُصْرَهُ الْمَظْلُومِ

 

۲-از دعای مظلوم بترسید

عَنْ عَلِیٍّ(ع):

اِتَّـقــُوا دَعْـوَهَ الْـمَـظـْلُـومِ فَاِنّــَها تَصْعَدُ اَلی السَّماءِ کَأَنَّها شَرارَهٌ

 

۳-کاری ترین تیرها دعای مظلوم است

عَنْ عَلِیٍّ(ع):

أنْفَذُ السَّهامِ دَعْوَهُ الْمَظْلُومِ

 

۴-رستگاری جامعه در گرو گرفتن حق مظلوم از ظالم است

عَنْ عَلِیٍّ(ع):

لَنْ تُقَدَّس اُمَّهٌ لا یُؤخَذُ لِلْضَعیفِ حَـقّـُهُ مِـنَ الْـقَـوی غَـیْـرَ مُتَـتَعْتعْ

علی(ع) در این زمینه می فرماید:

ملتی که حق ناتوانان را از زورمندان بی اضطراب و بـهانـه ای نـسـتـانـد رسـتـگـار نـخـواهــد شـد.

 

۵-علی(ع) در خطبه ای از نهج البلاغه خودش را مظلوم معرفی می فرماید:

عَنْ عَلِیٍّ(ع):

فَوَ الله ما زِلْتُ مَدْفُوعاً عَنْ حَقّی مُسْتَأثَراً عَلَیَّ مُنْذُ قَـبَـضَ اللهُ نَبِـیِّهُ حَـتّـی یَـوْمَ النّـاسِ هذا

به خدا سوگند مـن هـمواره از حـق خویـش پس از رحلت پـیامـبر(ص) مـحروم مـاندم تا به امروز

۶-من از رعیت خود می نالم

 

باز در نهج البلاغه می فرماید:

إِنْ کَانَتِ الرَّعَایَا قَـبْلـِى لَتَـشْـکُو حَیْفَ رُعَاتـِهَا وَ إِنَّـنـِى الْیَوْمَ لَأَشْکُو حَیْفَ رَعِیَّتِى کَأَنَّنِى الْمَقُودُ وَ هُمُ الْقَادَهُ

اگر در حکومتهای قبلی مردم از حاکمان خود شکـوه می کـردندو مـی نـالیـدنـد مـن از رعـیـت خـود شـکـوه کـرده و مـی نـالـم

پر بازدیدترین ها

بیشتر