جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ - الجمعة 19 شوال 1443

(۱۳۹۳/۰۵/۱۴) آیین نامه داخلی شورای فرهنگ عمومی شهرستان

آیین نامه داخلی شورای فرهنگ عمومی شهرستان ماده ۱-موضوع این آیین نامه چگونگی فعالیت شورای فرهنگ عمومی شهرستان …. در جهت اجرای ماده ۹ آیین نامه شورای فرهنگ عمومی استان بویژه ایجاد زمینه مناسب در ایفاء وظایف مقرر در ماده ۱ آیین نامه و نیل به اهداف و اصول سیاستهای فرهنگی نظام می باشد. ماده […]

آیین نامه داخلی

شورای فرهنگ عمومی

شهرستان

ماده ۱-موضوع این آیین نامه چگونگی فعالیت شورای فرهنگ عمومی شهرستان …. در جهت اجرای ماده ۹ آیین نامه شورای فرهنگ عمومی استان بویژه ایجاد زمینه مناسب در ایفاء وظایف مقرر در ماده ۱ آیین نامه و نیل به اهداف و اصول سیاستهای فرهنگی نظام می باشد.

ماده ۲-شورای فرهنگ عمومی شهرستان …. نفر عضو ثابت دارد که در ماده ۳ آیین نامه شورا تصریح شده است.

تبصره ۱-اعضاء شورا به ترتیب ذیل خواهد بود:

۱-امام جمعه شهرستان(رییس شورا)

۲-فرماندار شهرستان(نایب رییس)

۳-رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان(دبیر شورا)

۴-رییس سازمان تبلیغات اسلامی

۵-مسئول دفتر صدا و سیما

۶-نماینده شهرستان در مجلس شورای اسلامی (در صورت بیش از یک نفر بودن نماینده آنها)

۷-یک نفر از رؤسای دانشگاه های شهرستان

۸-مدیر آموزش و پرورش شهرستان

۹-مدیر اداره اطلاعات

۱۰-مدیر اداره تربیت بدنی

۱۱-شهردار مرکز شهرستان

۱۲-فرمانده نیروی انتظامی شهرستان

۱۳-فرمانده نیروی سپاه شهرستان

۱۴-نماینده رؤسای نهاد رهبری در دانشگاه های شهرستان

۱۵-نماینده مسئولین جهاد دانشگاهی دانشگاه های شهرستان

۱۶-مسئول نمایندگی سازمان میراث فرهنگی

۱۷-رییس دادگستری

۱۸-یک نفر از ارباب جراید به پیشنهاد رییس اداره ارشاد و تصویب شورا

۱۹-سه نفر از شخصیت های فرهنگی(حداقل یک نفر از خواهران) با تصویب شورا

۲۰-رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران

۲۱-رییس اداره کتابخانه های عمومی

۲۲-نماینده شورای شهرستان

تبصره ۲-مدت عضویت اعضای مندرج در بندهای ۱۹ و ۲۰ دو سال بوده و انتخاب مجدد آنان بلامانع می باشد.

تبصره ۳-ارتباط شورای فرهنگ عمومی شهرستان با شورای فرهنگ عمومی استان از طریق دبیرخانه شورای استان خواهد بود.

تبصره ۴-شورای فرهنگ عمومی شهرستان بنا به تبصره ۳ ماده ۲ آیین نامه می تواند در موارد ضروری افراد دیگری را بر حسب تشخیص در ارتباط با موضوعات مورد بررسی بدون حق رأی به جلسات شورا دعوت نماید.

تبصره ۵-یک نفر منشی ترجیحاً مسئول دبیرخانه شورا در جلسات شورای فرهنگ عمومی موضوعات مطروحه و نتایج حاصله را تقریر می نماید.

ماده ۳-شورای فرهنگ عمومی شهرستان ….. هر ماه یکبار به ریاست امام جمعه محترم شهرستان و یا نایب رییس شورا تشکیل جلسه می دهد.

تبصره ۱-دستور جلسات با هماهنگی دبیر شورا تعیین و قبل از تشکیل جلسات در اختیار اعضاء قرار داده می شود.

تبصره ۲-شورای فرهنگ عمومی شهرستان می تواند بنا به ضرورت عندالاقتضاء جلسات ویژه تشکیل دهد.

تبصره ۳-جلسات با حضور ۳/۲ (دو سوم) اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با رأی مثبت اکثریت اعضاء حاضر در جلسه معتبر می باشد.

تبصره ۴-اعضاء می بایست شخصاً در جلسات حضور نمایند لذا نماینده به هیچوجه پذیرفته نمی شود.

تبصره ۵-حضور اعضاء در جلسات ضروری بوده و در صورت عدم حضور در بیش از ۳ جلسه متوالی بمنزله انصراف عضو محترم تلقی گشته و موضوع جهت اتخاذ تصمیم به شورای فرهنگ عمومی استان منعکس می گردد.

ماده ۴- شورای فرهنگ عمومی شهرستان …. با استعلام موضوعات مبتلا به مناطق شهرستان می تواند در جلسات بفراخور نیاز از ائمه محترم جماعات و دیگر مسئولین جهت ارائه گزارشات لازم جهت بحث و تبادل نظر دعوت بعمل آورد.

ماده ۵-شرح وظایف شورای فرهنگ عمومی شهرستان

۱-تشکیل جلسات منظم شورا بر اساس موارد پیشنهادی از سوی اعضاء و شورای فرهنگ عمومی استان و….

۲-ارسال گزارشات و صورتجلسات بطور منظم به استان

۳-ترتیب انجام مطالعات و تحقیقات با استفاده از نیروهای متخصص ترجیحاً بومی در جهت شناخت فرهنگ عمومی و مسایل مربوطه با هماهنگی استان

۴-اجرای دستورالعملهای استان و کشور

ماده ۶-بمنظور تهیه طرح ها و برنامه هایی برای تحقق سیاست فرهنگی کشور ،اجرای برنامه های مصوب شورای فرهنگ عمومی ،شناخت مسایل فرهنگی ،ارزیابی و هماهنگی فعالیتهای فرهنگی در سطح شهرستان دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی شهرستان تشکیل می گردد.

تبصره ۱-دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی شهرستان در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مجتمع فرهنگی و هنری مستقر بوده و زیر نظر دبیر شورا فعالیت خواهد کرد.

ماده ۷ –دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی شهرستان هماهنگی های لازم در ارتباط با شورای فرهنگ عمومی ،دستگاه های مرتبط ،پژوهشگران و… بعمل می آورد.

تبصره ۱-اجرا و پیگیری مصوبات شورای فرهنگ عمومی شهرستان ،ارزیابی فعالیت های فرهنگی ،ایجاد هماهنگی بین دستگاه های فرهنگی در سطح شهرستان بر عهده دبیرخانه است.

تبصره ۲-دبیرخانه ،صورتجلسات شورا و گزارشات تحقیقی و تحلیلی و… را به شورای فرهنگ عمومی استان ارسال خواهد نمود.

ماده ۸-اعضاء دبیرخانه

اعضا دبیرخانه عبارت خواهند بود از دبیر(رییس ارشاد)،مسئول دبیرخانه و کارشناس

تبصره ۱-دبیرخانه علاوه بر کارشناس بفراخور کارها و امور اجرایی ،تحلیلی و … می تواند از کارشناسان دیگر نیز با پرداخت حق الزحمه استفاده کند.

ماده ۹-اعتبارات شورا

بودجه و اعتبارات شورای فرهنگ عمومی شهرستان از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی تأمین و ابلاغ می گردد.

تبصره ۱-دبیرخانه شورا مؤظف است نسبت به برآورد اعتبار مورد نیاز شورا در زمان تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی سال بعد شهرستان اقدام تا پس از طی مراحل قانونی تصویب و تأمین گردد.

تبصره ۲-شورای فرهنگ عمومی استان و کشور نیز بفراخور امور ارجاعی و انتظارات نسبت به تخصیص و حواله کمک های مالی مبادرت می ورزد.

تبصره ۳-کمک های فرمانداری و سایر منابع نیز به تناسب فعالیتها تعلق می گیرد.

تبصره ۴- در قبال فعالیتهای اعضاء دبیرخانه در راستای تهیه اطلاعات ،مطالعات ،تنظیم گزارشات ،طرح های مختلف و … پس از گزارش مسئول دبیرخانه و تأیید دبیر و … حق التحقیق ،حق الزحمه یا پاداش تعلق و پرداخت می شود.

تبصره ۵-به تناسب همکاریهای اعضاء ،اساتید ،صاحبنظران ،کارشناسان و… در امور اجرایی ،آموزشی ،ایراد سخنرانی در همایش ها و گردهمایی های عمومی یا خصوصی و… پس از گزارش مسئول دبیرخانه و تأیید دبیر و … حق الزحمه یا پاداش تعلق و پرداخت می شود.

تبصره ۶-هزینه های شرکت در همایش های کشوری از قبیل:هزینه سفر،حق مأموریت ،اقامت و … اعضا شورا و دبیرخانه از محل اعتبارات شورا و متناسب با ضوابط پرداخت می گردد.

ماده ۱۰-آیین نامه داخلی حاضر در ۱۰ ماده و … تبصره در تاریخ … به تصویب شورای فرهنگ عمومی رسید