یکشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱ - الأحد 21 شوال 1443

(۱۳۹۴/۰۴/۲۰) مشکلات و عقب ماندگیهای شهرستان خوی

اشاره به مشکلات خوی قبل از بیان مشکلات چند نکته را یادآوری میکنم : •این مشکلات ریشه در مدیریت ۳۶ ساله مدیران استان و بـعضا شهرسـتان دارد •هدف از بیان این مشکلات تضعیف مسئولان فعلی شهرسـتان یا مرکز اسـتان نـمی باشـد •نوع استانداران نسبت به خوی دید مثبت داشته اندلکن با مرور زمان تحت تأثیر […]

اشاره به مشکلات خوی

قبل از بیان مشکلات چند نکته را یادآوری میکنم :

این مشکلات ریشه در مدیریت ۳۶ ساله مدیران استان و بـعضا شهرسـتان دارد

هدف از بیان این مشکلات تضعیف مسئولان فعلی شهرسـتان یا مرکز اسـتان نـمی باشـد

نوع استانداران نسبت به خوی دید مثبت داشته اندلکن با مرور زمان تحت تأثیر جریان ضد خوی قرارگرفته و نتوانسته اند حقوق ایـن شـهر را ادا کنـند

 

۱-دو بیمارستان خوی بلکه شمال استان کلنگی هستند.متجاوز از ۲۰ سال است مردم فریاد می کشند ولی تاکنون اقدامی صورت نـگرفته اسـت

۲-نوع جاده های شهرها بویژه ورودی آنها ۴ بانده شده لکن ورودی های خوی مربوط به ۴۰ سال قبل است

۳-نوع جاده های روستایی شهرهای استان بویژه مرکز استان آسفالت شده است لکن اکثـر روستاهـای شهـرستان خـوی خـاکی هـستند

۴-سالیان متمادی علی رغم پیگیریهای کشور همسایه ترکـیه و مردم خوی اجازه نمی دادند مرز رازی دایر شود و اکنون نیز که دایر شده است در تجهیز گمـرک کارشـکـنی مـی شـود

۵-متجاوز از ۳۰ سال است در جاده حدود ۷۰ کیلومتری قطوربه ظاهر کار می کنند ولـی تاکـنون به جایـی نرسیـده اسـت

۶-چندین سال است دهها سرمایه گذار جهت سرمایه گذاری در خوی اقدام کردند لکن به دلیل کارشکنی ها و بروکراسی های اداری فراری شده اند

۷-در طول چندین سال مدام پروازهای محدود خوی کنسل می شد و اخیرا حدود دو سـال پروازها تعـطیل شد مـردم خوی اقـدام جـدی از مدیریـت استـانی مـشاهده نکـردنـد

۸-بارها دانشگاه ارومیه جهت برچیدن آموزشکده پرسـتاری و فنـی این شهرستان فرهنگی و علمی اقدام نموده که بـا اصـرار مـسئولان شـهری منصـرف شـدند در مقابل آنها را از امکانات لازم محروم ساخته است

۹-متجاوز از ۱۰ سال است که خوی با بحران آب مواجه است برای حل این معضل اقدامی صورت نگرفته است این در حالی است که در بعضی از شهرهای استان چندین سد زده شـده اسـت لکـن در خـوی حـتی یـک سـد وجـود نـدارد

۱۰-سالهاست دومین شهر استان طرح ملی ندارد

۱۱-اکنون حدود ۴۰ درصد ساخت و سازهای خوی غیرقانونی هستند نظارت و اشرافی در این زمینه وجود ندارد در نهایت چهره این شهر زیبا و تاریخی در حال تخریب و نابودی است.

۱۲-متجاوز از ۱۴ سال است که مسئولان و مردم خوی درخواست گسترش آموزش عالی و راه اندازی دانشگاه دولتی را دارند که همیشه با کارشکنی مدیران دانشگاه ارومیه مواجه شده اند و اخیرا زمینی را که با تلاش مسئولان شهرستان به دانشـگاه واگـذار شـده می خـواهند بـفروشـند

۱۳-اخیراً یک خیر خویی اعلان آمادگی کرده در ساخت جاده قطور مشارکت کنـد که متأسفـانه با کـارشکـنی اداره راه و شـهرسـازی مواجـه شـده اسـت

۱۴-سال گذشته برای دانشگاه های آزاد کل استان چند رشته دکتری داده بودند لکن همه آنها در مرکز استان مصادره شدند در حالی که هم اکنون از اساتید خوی جهت تدریس استفاده می کنند

۱۵-میلیاردها پول بیت المال برای تولیدیها و کارخانه های شهرک صنعتی هزینه شده است لکن به دلیل ضعف مدیریت و نبود نظارت بخش مهمی از آنها تعطیل شـده اند

۱۶-حدود ۲۰ سال است در نوع مدیریت های شهرستان از مدیران ضعیف و بعضاً تحمیلی استفاده می شود و معلوم است که مدیر تـحمیـلی به نفـع تحمـیل کننـده کـار خـواهـد کـرد نـه مـردم