پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰ - الخميس 27 ربيع ثاني 1443

(۱۳۹۵/۰۱/۱۴) هرگونه اظهار نظر مخالف مواضع رهبری محکوم است