جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰ - الجمعة 28 ربيع ثاني 1443

(۱۳۹۶/۰۳/۱۳) در قیام خونین ۱۵ خرداد ماهیت ضد دینی شاه آشکار شد